IP คืออะไร?....มาตรฐาน IP67, IP68 ตัวเลขเหล่านี้คืออะไร ??

IP - Ingress Protection Ratings คือมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกทั้งหลาย การป้องกันวงจรภายในจากสิ่งแวดล้อมภายนอก  ซึ่งแปลความได้ว่าเป็นความทนทานในการใช้งานผลิตภัณฑ์นั่นเอง


มาตรฐานนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย European Committee for Electro Technical Standardization (CENELEC) (NEMA IEC 60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures - IP Code), ซึ่งการจัดอันดับของการป้องกันจะแสดงด้วยตัวเลข 2 หลักซึ่งหลักแรกจะแแสดงความสามารถในการป้องกันของแข็ง และหลักที่สองจะเป็นความสามารถในการป้องกันของเหลว รูปแบบการแสดงมาตรฐานจะเป็น IPXX ซึ่ง XX คือตัวเลขดังกล่าว เช่น IP45 IP66 เป็นต้น ซึ่งจะมีตั้งแต่ 0-6 ส่วนตัวเลขหลักที่ 2 จะหมายถึงการป้องกันจากของเหลว ซึ่งจะมีตั้งแต่ 0-8 ถ้าตัวเลขหลักแรกเป็น 0 หมายถึง ไม่มีการป้องกันใดๆได้เลย

ถ้าเป็น 1 หมายถึง มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 มม. ขึ้นไป
ถ้าเป็น 2 หมายถึง มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มม. ขึ้นไป
ถ้าเป็น 3 หมายถึง มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มม. ขึ้นไป
ถ้าเป็น 4 หมายถึง มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มม.
ถ้าเป็น 5 หมายถึง มีการป้องกันจากฝุ่นผงละออง แต่ต้องเป็นฝุ่นละอองของสารที่ไม่ทำให้เกิดอันตราย
ถ้าเป็น 6 หมายถึง มีการป้องกันจากฝุ่นผงละอองของสารที่อาจทำให้เกิดการกัดกร่อน หรือเป็นอันตรายได้

ทีนี้ก็มาดูความหมายของตัวเลขหลักที่ 2
ถ้าตัวเลขหลักที่ 2 เป็น 0 หมายถึง ไม่มีการป้องกันจากของเหลวใดๆได้เลย
ถ้าเป็น 1 หมายถึง มีการป้องกันจากหยดน้ำที่หยดลงมาในแนวดิ่ง
ถ้าเป็น 2 หมายถึง มีการป้องกันจากหยดน้ำที่หยดลงกระทบทำมุม 15 องศาจากแนวดิ่ง
ถ้าเป็น 3 หมายถึง มีการป้องกันจากน้ำฝนที่ตกกระทบทำมุม 60 องศาจากแนวดิ่ง
ถ้าเป็น 4 หมายถึง มีการป้องกันจากน้ำได้รอบทุกทิศทาง
ถ้าเป็น 5 หมายถึง มีการป้องกันจากสายน้ำ (jet water) ได้รอบทุกทิศทาง
ถ้าเป็น 6 หมายถึง มีการป้องกันจากสายน้ำ (jet water) ที่มีแรงคล้ายๆกับน้ำทะเล
ถ้าเป็น 7 หมายถึง มีการป้องกันจากผลกระทบที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำได้
ถ้าเป็น 8 หมายถึง มีการป้องกันจากผลกระทบที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำภายใต้แรงกดดันได้

ตัวอย่างความหมาย

1.  IP00  คือ  ไม่สามารถป้องกันฝุ่นและน้ำได้

2.  IP11  คือ  สามารถป้องกันฝุ่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร และป้องกันปริมาณน้ำ ที่หยดลงมาในแนวดิ่ง

3.  IP22  คือ  สามารถป้องกันฝุ่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.5 มิลลเมิตร และป้องกันปริมาณน้ำที่หยดเอียง 15 องศา

4.  IP33  คือ  สามารถป้องกันฝุ่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2.5 มิลลิเมตร  และป้องกันปริมาณน้ำที่หยดเอียง  15 องศา

5.  IP44  คือ  สามารถป้องกันฝุ่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร และป้องกันปริมาณน้ำสาดกระเด็นหรือพรม

6.  IP55  คือ  สามารถป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก และป้องกันละอองฝนหรือหยดน้ำเม็ดใหญ่

7.  IP66  คือ  สามารถป้องกันฝุ่นขนาดเล็กที่มีปริมาณหนาแน่น และป้องกันหยดน้ำฝนที่มีขนาดเม็ดใหญ่หรือปริมาณฝนที่ตกมาก

8.  IP67  คือ  ป้องกันน้ำโดยจุ่มลงน้ำในระดับ 1 เมตร ไม่เกิน 30 นาที

9.  IP68  คือ  ป้องกันน้ำได้โดยมีประสิทธิภาพมากกว่าระดับ 7

10.  IP6X  คือ  ระบบป้องกันฝุ่นแต่ไม่ป้องกันน้ำ

Powered by MakeWebEasy.com